Поддръжка на платформата MARLENA

Marine and River Litter Elimination New Approach
eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на
Услуга с предмет: Извършване на проучване и поддържане на под-платформата на сайта на проекта за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“.

Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
Възложител на договора ще бъде е СНЦ „Зелена Странджа“, проектен партньор No 2 по проект MARLENA.

Срок на договора: 18 месеца

I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черноморски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия. 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. В рамките на проект MARLENA, е разработена онлайн платформа от НПО Зелена Странджа - партньор по проекта. Платформата на проекта MARLENA е основно средство за комуникация не само между партньорите по проекта, но и между екипа и широката общественост. За постигането на тази цел всеки партньор по проекта ще поддържа собствена подстраница, като осигурява своевременно актуализиране и включване на местните заинтересовани страни. Платформата се състои от една основна страница на английски език и подстраници на националния език на всеки партньор по проекта (съответно на български език има две подстраници – тази на община Малко Търново, и тази на НПО Зелена Странджа). Работни езици- български и английски език II. Технически характеристики Предметът на договора е: Услуги за поддържане актуалността и достоверността на информацията на под-платформата на проектен партньор 2 – СНЦ „Бъдеще за Странджа, създадена към онлайн платформата по проекта. Информация за онлайн платформата. http://marlenablacksea.eu/ е онлайн платформа за споделяне на информация за състоянието на околната среда - реки, плажове, туристически обекти, горски територии, организиране на доброволни и дейности за почистване и отразяване на отношението на заинтересованите страни/ ангажираните от туристическия сектор, индустрията и местната власт. Адресът на подстраницата на СНЦ „Зелена Странджа“ е: http://bulgaria.marlenablacksea.eu/. На платформата потребители ще могат да публикуват информация за замърсено/почистено място, да качват снимки или да организират събитие след създаване на профил. Всеки потребител на уебсайта може да вижда всички подадени сигнали. За да бъде превърната в инструмент за иницииране на кампании, срещи и др. събития, свързани с екологичното възпитание на местното население в целевите района актуалността на информацията в платформата ще се поддържа за времето на проекта от експерт или организация. За изпълнение на договора изпълнителят ще трябва да извършва следните дейности: • Да проучва и идентифицира срещи , кампании и други събития и новини в района на Област Бургас, по Черноморското крайбрежие или събития, които се провеждат на други места, но са свързани с област Бургас и са насочени към намаляване на замърсяванията и екологичното възпитание на местното население; • Да подготвя подходяща информация за провежданото събитие, с която да привлеча участници- напр. в кампании, лагери, информационни срещи и други събития. Да публикува на под-страницата новини или да създава събития; • Да проверява актуалността и коректността на публикуваните материали и информация за събития, които се публикуват на http://bulgaria-mt.marlenablacksea.eu/ и да подпомогне процеса на защита на подстраницата срещу хакери и злонамерен софтуер; • Да осигури подкрепа на Възложителя при предоставянето на техническа информация на потенциалните потребители на платформата за тяхната успешна регистрация на под-страницата на български език; • Да качва на под-страницата на под-платформата проуч вания, бюлетини и други продукти и резултати по проект MARLENA; • Да осигури навременна техническа комуникация с изпълнителя на НПО Зелена Странджа, който поддържа страницата на основната платформа на проекта; мениджъра по комуникация и преводача (при необходимост). • Извършване на периодичен контрол на съдържанието на под-страницата на български и английски език http://bulgaria.marlenablacksea.eu// ; • Поддържа актуалността на информацията на под-страницата, промяна или редактиране на текст, изображения и други елементи. Индикатори за изпълнение на договора:  Попълнени профил, информация за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“, продукти по проекта- бюлетини, проучвания и др. материали по проекта  Минимален брой публикации- създадени събития, новини за срока на договора 54  Период на изпълнение Начална дата на започване на работата: 7.02.2019 г.

Краен срок на договора: 6.08.2020 г.

Изпълнителят ще предостави, междинен отчет за извършената работа и финален отчет за приемане на работата на изпълнителя. Финалният отчет ще представлява кратко описание на постигнатите резултати. III. Предпочитания към изпълнителя: Всяко юридическо или физическо лице, което може да предостави поне 1 експерт, който да отговаря на следните изисквания:  Завършено образование, минимум бакалавър в следните области: икономика, туризъм, филология, журналистика, педагогика, екология, информационни технологии, връзки с обществеността, публична администрация или друго еквивалентно образование;
 Опит в извършване на проучвания, оформяне на публикации, редакция и дизайн на публикации или опит в поддържането на съдържанието на публикувано на онлайн платформа, социални мрежи, блогове;
 Отлични личностни качества, както и много добри комуникационни умения на писмено и устно ниво;
 Инициативност и способност да работи самостоятелно;
 Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;
 Ефективно работи в екип.
Предимства:  Познаване на региона на област Бургас, основни стейкхолдъри в региона, документи и регулярни екологични събития, които са относими към темата за опазване на околната среда и управление на отпадъците в региона  Познания по програма СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и правилата за визуализация по програмата;  Много добро ниво –английски език  Предимство са владеенето на турски, румънски, руски езици, което ще улесни комуникацията с експертите от другите страни; (Прилага се автобиография, доказателства) IV.

Максимална допустима стойност на услугата
10561,32 (десет хиляди петстотин шестдесет и един и 0,32) лева с включени всички разходи за данъци, осигуровки, работодателски осигуровки (ако е приложимо).

V. Визуална идентичност
Изпълнителят следва стриктно да спазва изискванията за визуална идентичност по програмата, заложени в Наръчника за визуалнa идентичност, достъпни на следния интернет адрес: http://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2018/01/CVM-second-edition.pdf
VI. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя
1. Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора- предоставя парола, информация, продукти , изработени по проекта и др.
2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора.
VII. Подаване на оферта
С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно.
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.

Срок за представяне на офертите: 04.02.2019

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков
За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

VIII. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 25.01.2019 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи