Проучване за отпадъците в Черноморски регион


Проект: MARLENA –
Marine and River Litter Elimination New Approach eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по проект Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за извършване на проучване за национални политики, законодателство, мрежи и инициативи за сътрудничество за намаляване на отпадъците в реките и морето в Черноморски регион по Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach/ MARLENA” MIS ETC Code: 139 Референтен номер: 139 Договор № 91163/ 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

Бихме желали да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните в техническите характеристики дейности.
За целта може да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на организацията/фирмата или автобиография на лицето, в случай, че оферта се представя от физическо лице.
2. Капацитет на организацията/фирмата за изпълнение на договора за услуга - информация за изпълнени сходни услуги свързани с (разработване на програми, проекти, екологични инициативи, извършване на анализи и проучвания, с посочени стойности на изпълнената услуга) през последните три години с посочени стойности и възложители, препоръки, референции или договори.
3. Предложение за изпълнение на дейностите, описани в техническите характеристики
4. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо
5. Критерий за възлагане- най-ниската цена от офертите, които отговарят на техническите изисквания.

Срок за представяне на офертите: 12 Ноември, 2018
Максимално допустима крайна цена с вкл. всички разходи, данъци и осигуровки: 3911,60 лв.

Офертите се изпращат по имейл: info@zelenastrandja.com
или на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6


С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“


02.11.2018 г.Файлове за изтегляне:

- Покана
- СпецификацииНазад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи