img
img
Tелефон: 0888 830 066

Доброволци - спорт и природа

Проект „Доброволци – спорт и природа“ се изпълнява от сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ в партньорство с Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в гр. Бургас и Кметство гр. Ахтопол. Проектът е финансиран от Национална програма за Младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта - Договор № 25-00-3/15.12.2016. Национална програма за младежта (2016-2020) е един от инструментите за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. Програмата е в съответствие и изпълнява целите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), приета от МС през октомври 2010 г. В рамките на 3 месеца, от 1.12.2016 г. до 28.02.2017 г. 20 младежи от училището ще бъдат обучени в детайли за работа като доброволци и ще се включат на практика в 3 реални събития със спортна и екологична насоченост. Благодарение на проекта преките участници в него, а и не само те ще разберат и оценят същността на каузата доброволец. Също така младежите ще бъдат въвлечени в среда на активноспортуващи и загрижени за природата хора, което ще се отрази благоприятно за изграждането им като осъзнати и активни личности. Обща цел на проекта: Насърчаване и популяризиране на доброволчеството сред учениците от ПГМЕЕ – гр. Бургас чрез включването им в реални доброволчески инициативи в сферата на спорта, туризма и опазването на околната среда. Специфични цели: - Участие на младежите от ПГМЕЕ – гр. Бургас в доброволчески инициативи; - Провеждане на мероприятия, свързани с развитието на спорта и опазването на околната среда; - Популяризиране на доброволчеството, спорта и природозащитната идея сред младите хора. Доброволчеството като дейност намира все повече последователи през последните години както в България, така и по света. То е отлична форма за приобщаване на младите хора към различни социално значими проблеми, за трупане на професионален и житейски опит и за намиране на нови приятели и съмишленици. Въпреки големия потенциален интерес, България е все още на едно от последните места в света по изпълнение на доброволчески инициативи. Настоящият проект ще осигури възможност на пряко въвлечените в него участници да се запознаят отблизо и в детайли с доброволческата дейност, ставайки част от конкретни спортни и екологични събития. Те ще бъдат приобщени и към идеите за по-активен и здравословен начин на живот чрез спорт, ще научат ценни уроци в природозащитата и ще създадат нови и трайни приятелства. Освен тях, много други непреки участници в проекта, в това число много млади хора ще се докоснат до позитивните ефекти от доброволчеството, както и ще бъдат облагодетелствани от реалните придобивки в резултат от дейностите по проекта. Дейности: 1. Сформиране на екип от доброволци и първоначално обучение - Декември, 2016; 2. Доброволчество в организирането и провеждането на спортно състезание – Полумаратон по бягане и колоездене „Атанасовско езеро“ 2017 - 15.01.2017 г.; 3. Обучение „Екодоброволец“ - Февруари, 2017; 4. Залесителна акция - Февруари, 2017 г.; 5. Акция за почистване и маркиране на екомаршрут - Февруари, 2017 г.;