ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА по проект MARLENA

Marine and River Litter Elimination New Approach
eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА за участници в събития в проект MARLENA” MIS ETC Code: 139

Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Възложител: Възложител на настоящият договор е СНЦ „Зелена Странджа“, БУЛСТАТ 147256840, със седалище и адрес на управление гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, представлявано от Владимир Петров Димитров-ПРЕДСЕДАТЕЛ и координатор по проект MARLENA.

I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. По-ранното представяне на проекта пред местните общности ще допринесе за разпространението на целите на проекта сред по-широка аудитория. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия; 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации. На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. II. Технически характеристики: Предметът на договора включва следните видове услуги, разпределени по дейности: Дейност 1 Осигуряване на пътуването на 3 участника в кръгла маса (2 дни) в Украйна За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 1.1. Транспорт със самолет на 3-ма участника до гр. Одеса, Украйна от подходящо летище Бургас, София, Варна или Истанбул на подходяща дата или осигуряване на превоз за участниците с автомобил/ бус или друг транспорт по предварителна заявка на Възложителя; 1.2. Медицинска застраховка за участниците 1.3. Трансфер на участниците от Бургас до съответното летище и съответно от летището в Одеса до мястото за настаняване ( в случай на нужда при предварителна заявка на уастниците) 1.4. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 или 4 нощувки за всеки участник в зависимост от избрания вид транспорт
1.5. Изхранване на участниците в събитието –3 или 4 вечери и закуски според програмата, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 2 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Турция (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 2.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Демиркьой, Република Турция 2.2. Медицинска застраховка за участниците;
2.3. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; поне 2 варианта за избор на меню; 2.4. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда според програмата Дейност 3 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Малко Търново (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 3.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Малко Търново, България 3.2. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; 3.3. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 4 Осигуряване на пътуването и изхранването за провеждане на детски лагери в Странджа 4.1. Осигуряване на изхранване за 5 детски лагера за по една нощ за 8 деца в Странджа; 1 закуска, 1 или 2 обяда, 1 вечеря, 4.2. Осигуряване на изхранване за 2 деца в Международен лагер в Странджа, 3 дни 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери; 4.3. Осигуряване на настаняване и изхранване за 3 придружаващи международния лагер лица в района на Странджа. Настаняване в хотел на 3 придружаващи международен лагер лица, 2 нощувки и изхранване – поне 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери според програмата 4.4. Осигуряване на гориво за провеждане на 6 еко-лагера в района на Странджа с микробус Рено Дейност 5 Осигуряване на транспорт или гориво за провеждане на еко-акции в странджа 5.1. Гориво за микробус за осигуряване на транспорт за участниците в 5 еко-акции в района на Странджа или транспортиране на участниците до определените места за почистване. III.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики. IV.Изисквания към изпълнителя
Лиценз за туроператор или договор с лицензиран превозвач на хора в чужбина
Възможност за реакция при заявяване за международни пътувания до 15 дни след заявяване
За настаняване и транспорт в страната – до 7 дни след заявяване, за еко акции- до 2 дни след заявяване.
Няма да се дължат неустойки в случаи на промени, ануалиране на заявка при събития, които се провеждат на открито
V. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя
1.Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора.
2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора.
VI. Максимална допустима цена с включени всички разходи за данъци, с вкл. ДДС ако е приложимо: 17872,10 лв.
VII. Подаване на оферта
С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно.
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.

Срок за представяне на офертите: 04.02.2019

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков

За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

VIII.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 22.04.2019 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи