Поддръжка на платформата MARLENA

Marine and River Litter Elimination New Approach
eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

СНЦ „Зелена Странджа“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на
Услуга с предмет: Извършване на проучване и поддържане на под-платформата на сайта на проекта за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“.

Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139 Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“
Възложител на договора ще бъде е СНЦ „Зелена Странджа“, проектен партньор No 2 по проект MARLENA.

Срок на договора: 18 месеца

I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черноморски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия. 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. В рамките на проект MARLENA, е разработена онлайн платформа от НПО Зелена Странджа - партньор по проекта. Платформата на проекта MARLENA е основно средство за комуникация не само между партньорите по проекта, но и между екипа и широката общественост. За постигането на тази цел всеки партньор по проекта ще поддържа собствена подстраница, като осигурява своевременно актуализиране и включване на местните заинтересовани страни. Платформата се състои от една основна страница на английски език и подстраници на националния език на всеки партньор по проекта (съответно на български език има две подстраници – тази на община Малко Търново, и тази на НПО Зелена Странджа). Работни езици- български и английски език II. Технически характеристики Предметът на договора е: Услуги за поддържане актуалността и достоверността на информацията на под-платформата на проектен партньор 2 – СНЦ „Бъдеще за Странджа, създадена към онлайн платформата по проекта. Информация за онлайн платформата. http://marlenablacksea.eu/ е онлайн платформа за споделяне на информация за състоянието на околната среда - реки, плажове, туристически обекти, горски територии, организиране на доброволни и дейности за почистване и отразяване на отношението на заинтересованите страни/ ангажираните от туристическия сектор, индустрията и местната власт. Адресът на подстраницата на СНЦ „Зелена Странджа“ е: http://bulgaria.marlenablacksea.eu/. На платформата потребители ще могат да публикуват информация за замърсено/почистено място, да качват снимки или да организират събитие след създаване на профил. Всеки потребител на уебсайта може да вижда всички подадени сигнали. За да бъде превърната в инструмент за иницииране на кампании, срещи и др. събития, свързани с екологичното възпитание на местното население в целевите района актуалността на информацията в платформата ще се поддържа за времето на проекта от експерт или организация. За изпълнение на договора изпълнителят ще трябва да извършва следните дейности: • Да проучва и идентифицира срещи , кампании и други събития и новини в района на Област Бургас, по Черноморското крайбрежие или събития, които се провеждат на други места, но са свързани с област Бургас и са насочени към намаляване на замърсяванията и екологичното възпитание на местното население; • Да подготвя подходяща информация за провежданото събитие, с която да привлеча участници- напр. в кампании, лагери, информационни срещи и други събития. Да публикува на под-страницата новини или да създава събития; • Да проверява актуалността и коректността на публикуваните материали и информация за събития, които се публикуват на http://bulgaria-mt.marlenablacksea.eu/ и да подпомогне процеса на защита на подстраницата срещу хакери и злонамерен софтуер; • Да осигури подкрепа на Възложителя при предоставянето на техническа информация на потенциалните потребители на платформата за тяхната успешна регистрация на под-страницата на български език; • Да качва на под-страницата на под-платформата проуч вания, бюлетини и други продукти и резултати по проект MARLENA; • Да осигури навременна техническа комуникация с изпълнителя на НПО Зелена Странджа, който поддържа страницата на основната платформа на проекта; мениджъра по комуникация и преводача (при необходимост). • Извършване на периодичен контрол на съдържанието на под-страницата на български и английски език http://bulgaria.marlenablacksea.eu// ; • Поддържа актуалността на информацията на под-страницата, промяна или редактиране на текст, изображения и други елементи. Индикатори за изпълнение на договора:  Попълнени профил, информация за проектен партньор 2- СНЦ „Зелена Странджа“, продукти по проекта- бюлетини, проучвания и др. материали по проекта  Минимален брой публикации- създадени събития, новини за срока на договора 54  Период на изпълнение Начална дата на започване на работата: 7.02.2019 г.

Краен срок на договора: 6.08.2020 г.

Изпълнителят ще предостави, междинен отчет за извършената работа и финален отчет за приемане на работата на изпълнителя. Финалният отчет ще представлява кратко описание на постигнатите резултати. III. Предпочитания към изпълнителя: Всяко юридическо или физическо лице, което може да предостави поне 1 експерт, който да отговаря на следните изисквания:  Завършено образование, минимум бакалавър в следните области: икономика, туризъм, филология, журналистика, педагогика, екология, информационни технологии, връзки с обществеността, публична администрация или друго еквивалентно образование;
 Опит в извършване на проучвания, оформяне на публикации, редакция и дизайн на публикации или опит в поддържането на съдържанието на публикувано на онлайн платформа, социални мрежи, блогове;
 Отлични личностни качества, както и много добри комуникационни умения на писмено и устно ниво;
 Инициативност и способност да работи самостоятелно;
 Има високо чувство за отговорност, висок морал и етични стандарти;
 Ефективно работи в екип.
Предимства:  Познаване на региона на област Бургас, основни стейкхолдъри в региона, документи и регулярни екологични събития, които са относими към темата за опазване на околната среда и управление на отпадъците в региона  Познания по програма СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и правилата за визуализация по програмата;  Много добро ниво –английски език  Предимство са владеенето на турски, румънски, руски езици, което ще улесни комуникацията с експертите от другите страни; (Прилага се автобиография, доказателства) IV.

Максимална допустима стойност на услугата
10561,32 (десет хиляди петстотин шестдесет и един и 0,32) лева с включени всички разходи за данъци, осигуровки, работодателски осигуровки (ако е приложимо).

V. Визуална идентичност
Изпълнителят следва стриктно да спазва изискванията за визуална идентичност по програмата, заложени в Наръчника за визуалнa идентичност, достъпни на следния интернет адрес: http://blacksea-cbc.net/wp-content/uploads/2018/01/CVM-second-edition.pdf
VI. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя
1. Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора- предоставя парола, информация, продукти , изработени по проекта и др.
2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора.
VII. Подаване на оферта
С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно.
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.

Срок за представяне на офертите: 04.02.2019

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков
За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

VIII. Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 25.01.2019 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Кои са язовирите около Бургас?

От "Зелена Странджа" стартираме поредица от походи, свързани с най-големите язовири в близост до Бургас. В...повече

Полумаратон Атанасовско езеро на 5 години - разкази от кухнята

На 18 януари 2020 година ще се проведе петото издание на спортния празник Полумаратон „Атанасовско езеро“...повече

Дарителска кампания за Тур Странджа

От днес стартираме дарителска кампания за "Тур Странджа" - 180-километровият пешеходен и веломаршрут...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи