ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА по проект MARLENA

Marine and River Litter Elimination New Approach
eMS Ref No: BSB - 139

ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА за участници в събития в проект MARLENA” MIS ETC Code: 139

Услугата е в рамките на Проект „Marine and River Litter Elimination New Approach / MARLENA” MIS ETC Code: 139, Договор № 91163 / 16.08.2018 по СОП за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“

Възложител: Възложител на настоящият договор е СНЦ „Зелена Странджа“, БУЛСТАТ 147256840, със седалище и адрес на управление гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6, представлявано от Владимир Петров Димитров-ПРЕДСЕДАТЕЛ и координатор по проект MARLENA.

I. Описание на проекта: Проектът MARLENA: „Нов подход за премахване на морски и речните отпадъци“ е насочен към обединяване на силите срещу замърсяването по черноморското крайбрежие и реки, защитени територии и природни резервати в близост до Черноморския басейн. Всички 5 целеви региона са в басейна на Черно море и имат богато биологично разнообразие и туристически потенциал. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване на обществената осведоменост и образованост относно проблемите с отпадъците в морето и реките, ценността на биологичното разнообразие в тях и опазването на околната среда. Целевата аудитория на проекта са младежи, туристи, бизнес, местни общности и власти, образователни организации. Особено внимание се обръща на развитието на отговорно гражданско и екологично поведение сред младежите. MARLENA има за цел да засили съвместните действия на общността и да ангажира местното население в популяризирането и реализацията на трансгранични кампании за почистване на крайбрежните и речните води в Черноморския басейн и да споделя добрите практики в тази област за намаляване и премахване на замърсяването. По-ранното представяне на проекта пред местните общности ще допринесе за разпространението на целите на проекта сред по-широка аудитория. Групите дейности по проекта са както следва: Група 1 (GA1) Съвместни дейности за управление - срещи, доклади, съвместни дейности по изпълнение: 1-ва група: По-добро сътрудничество на организации в Черномоски басейн - проучване на съществуващата политика и законодателство, мрежи и инициатива за сътрудничество за намаляване на речните и морските отпадъци в черноморски басейн; Развитие на фокус групи: управление на отпадъците, незаконно изхвърляне и депониране на бреговете на реките / защита на важните природни зони от замърсяване на водите; ръководство с добри практики за управление на отпадъците, кръгли маси и конференции между партньорите, съвместна платформа за сигнализиране за отпадъци и незаконни места за изхвърляне на отпадъци и иницииране на съвместни трансгранични действия; 2 група: (GA2) Изграждане на капацитет на местните заинтересовани организации. На територията на България и Турция ще се реализират малки инвестиционни проекти за решаване на общи екологични проблеми: насърчаване на въвеждането на добра европейска практика за използване на система за разделно събиране на отпадъци в община Малко Търново, България и елиминиране на незаконно сметище на река в Демиркьой, Турция и превръщането на почистеното място в красив парк. Обучения за изграждане на капацитет на местните власти и обмен на добри практики. 3 група: (GA3) Дейности за повишаване на обществената осведоменост и повишаване на общественото съзнание, които включват: широка кампания за повишаване на осведомеността в страните от Черноморския басейн, включително: информационни срещи, изготвяне на насоки за отговорно поведение за деца и ученици, туристи и посетители, информационни кампании за почистване на крайбрежието, организиране на еко-кампании и еко-лагери за повишаване на екологичната култура на младежта. II. Технически характеристики: Предметът на договора включва следните видове услуги, разпределени по дейности: Дейност 1 Осигуряване на пътуването на 3 участника в кръгла маса (2 дни) в Украйна За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 1.1. Транспорт със самолет на 3-ма участника до гр. Одеса, Украйна от подходящо летище Бургас, София, Варна или Истанбул на подходяща дата или осигуряване на превоз за участниците с автомобил/ бус или друг транспорт по предварителна заявка на Възложителя; 1.2. Медицинска застраховка за участниците 1.3. Трансфер на участниците от Бургас до съответното летище и съответно от летището в Одеса до мястото за настаняване ( в случай на нужда при предварителна заявка на уастниците) 1.4. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 или 4 нощувки за всеки участник в зависимост от избрания вид транспорт
1.5. Изхранване на участниците в събитието –3 или 4 вечери и закуски според програмата, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 2 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Турция (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 2.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Демиркьой, Република Турция 2.2. Медицинска застраховка за участниците;
2.3. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; поне 2 варианта за избор на меню; 2.4. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда според програмата Дейност 3 Осигуряване на пътуването на 10 участника в обучителна визита в Малко Търново (3 дни) За изпълнението на тази дейност, изпълнителят ще трябва да осигури: 3.1. Транспорт на 10 участника с микробус за превоз на пътници от гр. Бургас, България до гр. Малко Търново, България 3.2. Хотелско настаняване в хотел със закуска, минимум 3 звезди в близост до мястото на провеждане на събитието, 3 нощувки за всеки участник; 3.3. Изхранване на участниците в събитието – поне 2 вечери и 3 обяда, поне 2 варианта за избор на меню Дейност 4 Осигуряване на пътуването и изхранването за провеждане на детски лагери в Странджа 4.1. Осигуряване на изхранване за 5 детски лагера за по една нощ за 8 деца в Странджа; 1 закуска, 1 или 2 обяда, 1 вечеря, 4.2. Осигуряване на изхранване за 2 деца в Международен лагер в Странджа, 3 дни 2 закуски, 3 обяда, 2 вечери; 4.3. Осигуряване на настаняване и изхранване за 3 придружаващи международния лагер лица в района на Странджа. Настаняване в хотел на 3 придружаващи международен лагер лица, 2 нощувки и изхранване – поне 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери според програмата 4.4. Осигуряване на гориво за провеждане на 6 еко-лагера в района на Странджа с микробус Рено Дейност 5 Осигуряване на транспорт или гориво за провеждане на еко-акции в странджа 5.1. Гориво за микробус за осигуряване на транспорт за участниците в 5 еко-акции в района на Странджа или транспортиране на участниците до определените места за почистване. III.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно техническите характеристики. IV.Изисквания към изпълнителя
Лиценз за туроператор или договор с лицензиран превозвач на хора в чужбина
Възможност за реакция при заявяване за международни пътувания до 15 дни след заявяване
За настаняване и транспорт в страната – до 7 дни след заявяване, за еко акции- до 2 дни след заявяване.
Няма да се дължат неустойки в случаи на промени, ануалиране на заявка при събития, които се провеждат на открито
V. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя
1.Възложителят съдейства активно в процеса на изпълнение на услугите, предмет на договора.
2. Възложителят има право по всяко време да получава информация и да осъществява текущ контрол и наблюдение върху хода на изпълнение на услугата, предмет на договора.
VI. Максимална допустима цена с включени всички разходи за данъци, с вкл. ДДС ако е приложимо: 17872,10 лв.
VII. Подаване на оферта
С настоящата покана искаме да добием представа за възможностите на подходящи изпълнители да изпълнят описаните по-горе услуги. За целта моля да ни представите оферта, която да съдържа следната информация:
1. Кратко описание на дейността на фирмата, опит в изпълнение на услугите/за физическо лице подробно CV e достатъчно.
2. Предложение за изпълнение на дейностите, описани по-горе.
3. Предлагана цена с включени всички разходи за осигуровки, данъци, вкл. ДДС ако е приложимо.

Срок за представяне на офертите: 04.02.2019

Адрес: гр. Бургас, офис на проекта в подлеза на бул. Никола Петков

За информация: Владимир Димитров
Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Иван Вазов” 6
0888830066, info@zelenastrandja.com

VIII.Критерий за възлагане: най-ниската цена, предложена от кандидат да извърши дейностите, съгласно описаните характеристики.

С уважение,
Владимир Димитров
Председател на СНЦ „Зелена Странджа“

Дата: 22.04.2019 г.
Назад

календар на походите в Странджа
Тур Странджа

Последни новини

Жест към хората от малките села в Странджа

Приключи доставянето на продуктите, закупени по проект на сдружение "Зелена Странджа" със средства...повече

Скоростно по Тур Странджа с Владимир Димитров

От "Зелена Странджа" искаме да ви напомним, че не е нужно да ходите в далечни страни, за да намерите своя...повече

Добро за хората от най-малките села в Странджа

Сдружение "Зелена Странджа" е с одобрен проект от първия кръг на Фонд „Обединени срещу COVID-19“. В процес...повече

Спортни мероприятния


anketa

Времето е винаги подходящо за поход със Зелена Странджа
anketa

Нови преходи